1.
Hữu Ánh P, Minh Hậu T, Thị Quỳnh Trang N. VAI TRÒ CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN TRONG CẤU PHẦN CÁC HOẠT ĐỘNG MARKETING DỊCH VỤ BỆNH VIỆN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2337