1.
Khánh Thị Liên N, Đình Luyến L, Ngọc Thuỷ Tiên Đoàn. THỰC TRẠNG VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP COVID-19 CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2020. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2339