1.
Phước Lộc Đoàn, Vũ Uyên T, Cảnh Chương N, Hồng Chương D, Thị Lan Anh L, Thị Kim Phượng Đoàn, Thị Trang Đào, Thị Minh Thi H, Nhật Thăng T, Vạn Thông N, Nhựt Thư Hương T, Hồng Thịnh L, Thị Thanh Thủy Đỗ, Đình Kiệt T, Hoài Nghĩa N, Minh Duy P, Hoa G, Hùng Sang T. THIẾT LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ QUI TRÌNH SÀNG LỌC TRƯỚC SINH KHÔNG XÂM LẤN CHO CÁC BỆNH ĐƠN GEN TRỘI PHỔ BIẾN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2342