1.
Minh Tâm D, Nguyễn Ngọc T. THỰC TRẠNG ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN PHÂN LIỆT CẢM XÚC LOẠI TRẦM CẢM. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2350