1.
Thu Quỳnh N, Khải Hoàn Đàm, Thị Thanh Châm B, Thị Loan N, Duy Thư N, Hoài Anh T, Thị Mai Anh N. ĐỊNH LƯỢNG SAPONIN VÀ POLYSACARID TOÀN PHẦN TRONG DƯỢC LIỆU ĐẲNG SÂM THU HÁI TẠI SỦNG TRÁI - HÀ GIANG. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2357