1.
Văn Sỹ H, Phi Hùng T, Đinh Quốc Anh N, Anh Tuấn V, Ngân L, Thuỳ Trang N, Minh Kha N. MỐI LIÊN QUAN GIỮA TRIỆU CHỨNG TRÊN NHẬT KÝ VÀ TẦN SUẤT CÁC RỐI LOẠN NHỊP TIM TRÊN HOLTER ĐIỆN TÂM ĐỒ 24 GIỜ. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2363