1.
Hoài Bắc N, Hồng Cường H. LAO MÀO TINH HOÀN ĐƠN ĐỘC - MỘT BỆNH LÝ RẤT DỄ BỎ SÓT: BÁO CÁO 1 CA LÂM SÀNG. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2364