1.
Hoàng Long N, Văn Trang N. MỨC ĐỘ KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP KHU VỰC PHÍA BẮC. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2366