1.
Đức Kỷ N, Đức Quang P, Thị Hoài Trang N. NGHIÊN CỨU RỐI LOẠN MẬT ĐỘ XƯƠNG Ở BỆNH NHÂN CƯỜNG GIÁP TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ ĐA KHOA NGHỆ AN. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2368