1.
Thanh Xuân N, Quốc Toản P, Văn Huỳnh V, Đình Anh L, Đức Trịnh Đặng. MỐI LIÊN QUAN HỒI PHỤC THIẾU MÁU TRONG 6 THÁNG ĐẦU SAU GHÉP THẬN VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI CHO, BỆNH NHÂN NHẬN THẬN GHÉP. VMJ. 2022;513(1). doi:10.51298/vmj.v513i1.2373