1.
Vĩnh Niên L, Nguyệt Quỳnh Mai N. ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN VÀ VAI TRÒ CỦA 1,5-ANHYDROGLUCITOL TRONG KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2670