1.
Anh Khoa N, Thị Quỳnh Hậu V, Thị Phương Duyên Đặng. TỶ LỆ MẮC BỆNH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI ĐẮK LẮK, NĂM 2022. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2676