1.
Thanh Bình N, Thị Thúy H, Văn Đô N. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2679