1.
Phan Trọng Hiếu N, Chí Thiện T, Thành Nam N. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ SUY HÔ HẤP SƠ SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2680