1.
Văn Công C. U DIỆP THỂ VÚ ÁC TÍNH DI CĂN PHỔI – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2681