1.
Nguyễn Ngọc T, Minh Tâm D. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG VỚI PHẢN ỨNG TRẦM CẢM KÉO DÀI. VMJ. 2022;515(1). doi:10.51298/vmj.v515i1.2683