1.
Y HỌC VIỆT NAM TC. TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 489 - THÁNG 4 - SỐ 1 - 2020. VMJ. 2022;489(1). Truy cập Tháng Bảy 24, 2024. https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/2837