1.
Đức Minh P, Thế Sơn T, Thị Hằng Đoàn, Văn Ái H, Ngọc Nhất N, Đức Trịnh Đặng, Thị Thu Hiền L, Hữu Việt Đinh. ĐÁNH GIÁ TỶ LỆ THU TINH TRÙNG Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH KHÔNG DO TẮC CÓ VI MẤT ĐOẠN GEN AZF. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3027