1.
Quốc Đạt N. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG MẤT ỔN ĐỊNH VI VỆ TINH TRONG UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ LIÊN QUAN MÔ BỆNH HỌC. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3033