1.
Thị Hinh V, Văn Liệu N, Đoàn Thuỷ N, Huệ Linh T, Thu Hà N, Thị Hậu K, Ngọc Huyền P. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM TEST THẦN KINH TỰ CHỦ TRÊN BỆNH NHÂN PARKISON. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3037