1.
Thanh Tuyền C, Thy Nhạc Vũ H, Trọng Duy Thức N, Đỗ Hồng Nhung N, Thọ L. PHÂN TÍCH CHI PHÍ SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN NHI LÂM ĐỒNG TRONG GIAI ĐOẠN 2019-2021. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3046