1.
Hùng Kiên Đỗ. PHÂN TÍCH TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN HÓA CHẤT BỔ TRỢ VINORELBINE/CISPLATIN TRONG ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI KHÔNG TẾ BÀO NHỎ. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3047