1.
Quang Thắng B, Văn Nhơn B, Thị Trang L, Lân Hiếu N. KHẢ NĂNG GẮNG SỨC CỦA BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM CẤP SAU CAN THIỆP. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3051