1.
Văn Tuận N, Thị Tạo T. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG Ở BỆNH NHÂN NHƯỢC CƠ THỂ MẮT. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3065