1.
Thanh Đức L, Thị Thu Trang P. ĐÁNH GIÁ SỰ SUY GIẢM CHỨC NĂNG TÌNH DỤC LIÊN QUAN HÓA TRỊ Ở PHỤ NỮ UNG THƯ VÚ TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3066