1.
Kim Sơn T, Hoàng Toàn N, Trung Tín L, Thị Tuyết Ngân Đoàn, Trung Kiên N. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KIỂM SOÁT NỒNG ĐỘ GALECTIN-3 MÁU BẰNG SPIRONOLACTON Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU GIẢM. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3068