1.
Thị Thu Vân T, Quang Lộc Duyên V, Thị Linh Tuyền N. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH SAI SÓT LIÊN QUAN ĐẾN THUỐC TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HOÀN MỸ MINH HẢI NĂM 2021. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3073