1.
Viết Lộc N, Thị Thảo Nguyên P. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3074