1.
Hùng Kiên Đỗ, Văn Tài N. KẾT QUẢ SỐNG THÊM BỆNH NHÂN UNG THƯ TUYẾN NƯỚC BỌT GIAI ĐOẠN MUỘN ĐIỀU TRỊ HOÁ CHẤT PHÁC ĐỒ CAP TẠI BỆNH VIỆN K. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3077