1.
Thy Nhạc Vũ H, Anh Duyên T, Phước Thành Nhân L, Văn Khanh T. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THUỐC TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH NĂM 2021. VMJ. 2022;516(2). doi:10.51298/vmj.v516i2.3081