1.
Tấn Vinh N, Hữu Dũng N, Việt Thắng L. MỐI LIÊN QUAN NỒNG ĐỘ PROTEIN PHẢN ỨNG C VỚI XƠ VỮA ĐỘNG MẠCH CẢNH VÀ KIỂM SOÁT GLUCOSE MÁU Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÍP 2. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3218