1.
Văn Công C. U TẾ BÀO MẦM TINH HOÀN TẠI TRUNG THẤT – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3223