1.
Huyền Thoại N, Duy Kháng N, Thị Hồng Tuyến N. TÌNH HÌNH TỬ VONG CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM TẠI TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3248