1.
Văn Công C. U CASTLEMAN TRONG TRUNG THẤT SAU – TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ BÁO CÁO CA BỆNH. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3253