1.
Hồng Tuấn L, Kim Khang Đoàn. ĐẶC ĐIỂM RỐI LOẠN NHỊP THẤT Ở BỆNH NHÂN SUY TIM PHÂN SUẤT TỐNG MÁU THẤT TRÁI GIẢM TẠI BỆNH VIỆN LÊ VĂN THỊNH. VMJ. 2022;517(2). doi:10.51298/vmj.v517i2.3267