1.
Thị Ngọc N, Trần Hưng H, Thị Xuân Đặng. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC CẤP HÓA CHẤT DIỆT CỎ GLUFOSINAT. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3605