1.
Xuân Tĩnh Đỗ, Thị Huệ Đinh, Quang Huy B. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3610