1.
Thị Hồng Vân N, Lê Vĩ Chinh B, Quang Dương Đỗ, Khang Kiệt C, Ngọc Nữ Như Ý T, Quan Nghiệm L. XÂY DỰNG THANG ĐO SỰ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3613