1.
Thị Tuyết T, Diệu Linh N. ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH CỦA TỔN THƯƠNG VÚ NGẤM THUỐC KHÔNG TẠO KHỐI TRÊN CỘNG HƯỞNG TỪ: MỐI LIÊN QUAN VỚI KHẢ NĂNG ÁC TÍNH. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3619