1.
Thị Thu Huyền N, Thị Yến Nhi T, Ngọc Mai Trúc N, Thị Phương Thảo B, Thị Thu Thủy N. XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ EMICIZUMAB TRONG DỰ PHÒNG SO VỚI CHẤT BẮC CẦU TRONG ĐIỀU TRỊ THEO NHU CẦU TRÊN NGƯỜI BỆNH HEMOPHILIA A. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3626