1.
Anh Đức T, Văn Ba N, Đức Liên N, Thành Bắc N. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU ĐIỀU TRỊ U TẾ BÀO THẦN KINH ĐỆM BẬC CAO TẠI BỆNH VIỆN K TRUNG ƯƠNG. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3642