1.
Xuân Tĩnh Đỗ, Thị Huệ Đinh, Quang Huy B. NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN TÂM THẦN PHÂN LIỆT CÓ VÀ KHÔNG CÓ TRIỆU CHỨNG ÂM TÍNH BẰNG OLANZAPINE. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3653