1.
Hùng Kiên Đỗ, Thị Hậu T. TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN PHÁC ĐỒ ETOPOSIDE-CISPLATIN TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ PHỔI THẦN KINH NỘI TIẾT TẾ BÀO LỚN GIAI ĐOẠN MUỘN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3655