1.
Vathanak T, Tuấn Anh H, Kiến Nhật P. KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NÂNG MŨI BẰNG VẬT LIỆU NHÂN TẠO KẾT HỢP SỤN TỰ THÂN. VMJ. 2022;519(2). doi:10.51298/vmj.v519i2.3660