1.
Hải Anh N, Thị Huệ Đoàn, Minh Tâm D. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN NHÂN CÁCH Ở NGƯỜI BỆNH RỐI LOẠN SỰ THÍCH ỨNG. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3728