1.
Song Tú N, Nguyễn Phương Linh H, Thúy Lê Đỗ. MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG VITAMIN D Ở TRẺ 11-14 TUỔI, TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ, TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3737