1.
Thị Thu C, Nguyễn Ngọc T. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG RỐI LOẠN TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH PHÌ ĐẠI LÀNH TÍNH TUYẾN TIỀN LIỆT. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3738