1.
Ánh Dương Đỗ, Thị Giang T, Thị Hồng Diệp Đường, Mạnh Tuấn H. KHẢO SÁT SỰ THAY ĐỔI NỒNG ĐỘ NT-PROBNP Ở BỆNH NHÂN SUY TIM BÉO PHÌ. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3751