1.
Thị Diện V, Thị Thu Hương Đinh, Đức Cường L, Thị Thanh Trung N. THỰC TRẠNG SUY TĨNH MẠCH MẠN TÍNH CHI DƯỚI Ở CÔNG NHÂN MAY MẶC TỈNH THÁI BÌNH. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3765