1.
Phương Anh Đặng, Thị Thu Thủy P, Tấn Đỗ. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA QUANG ĐÔNG THỂ MI XUYÊN CỦNG MẠC BẰNG LASER VI XUNG ĐIỀU TRỊ GLÔCÔM. VMJ. 2022;520(1A). doi:10.51298/vmj.v520i1.3766